Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad i mars 2022

Välkommen till AV Art Sweden AB!

Detta är villkoren för:

https://www.andreasvarro.com

(nedan "AV Art Sweden AB").

Användningen av webbplatsen och köpet av produkter (nedan kallade "Produkter") från denna webbplats innebär att du godkänner dessa villkor som anges nedan (nedan kallade "Villkor").

Följande villkor gäller för AV Art Sweden AB:s webbplats. Detta inkluderar mobil och surfplattans versioner samt alla andra versioner av AV Art Sweden AB som är tillgängliga via skrivbord, mobil, surfplatta, sociala medier eller andra enheter.

VÄNLIGEN LÄS VILLKOREN VÄRLIGT INNAN DU GÅR TILL, ANVÄNDER ELLER FÅR MATERIAL, INFORMATION ELLER PRODUKTER.

1. Behörighet

Du får använda webbplatsen och köpa produkterna endast i enlighet med dessa villkor och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och bestämmelser.

Genom att använda webbplatsen och köpa produkterna försäkrar och garanterar du att du har full rätt, befogenhet och auktoritet att ingå dessa villkor och till fullo fullgöra alla dina skyldigheter enligt detta. Du försäkrar och garanterar vidare att du inte har något rättsligt funktionshinder eller någon avtalsmässig begränsning som hindrar dig från att ingå dessa villkor.

Genom att förse AV Art Sweden AB med din e-postadress och ditt telefonnummer samtycker du till att vi använder din e-postadress för att skicka dig meddelanden om tjänsten och produkterna, inklusive sådana som krävs enligt lag. Vi kan också använda din e-postadress och ditt telefonnummer för att skicka dig notifikationer och andra meddelanden, t.ex. ändringar av tjänstens funktioner, nyheter och specialerbjudanden på våra produkter. Om du inte vill ta emot dessa e-postmeddelanden kan du avstå från att ta emot dem genom att skicka oss din begäran om avbeställning via kontaktinformationen eller genom att använda alternativet "avregistrering" i e-postmeddelandena eller mobilmeddelandena. Om du väljer att avregistrera dig kan det hindra dig från att få e-postmeddelanden om uppdateringar, nyheter eller erbjudanden.

2. PRODUKTER

AV Art Sweden AB erbjuder följande produkter:

* Originalkonst i begränsad upplaga
* Tryck i öppen upplaga
* Konst på beställning

När du köper en produkt erbjuder du dig att köpa produkten till det pris som annonseras och anges på webbplatsen vid tidpunkten för köpet. Kontrollera produktspecifikationer och storlekar korrekt innan du gör din beställning.

Konstverken innehåller äkthetscertifikat och äkthetshologram på baksidan av varje konstverk. Konstverk har en produktionsledtid på 3 veckor från beställningstillfället och leveranstiden varierar beroende på avsändningsland och leveransadress (se vår fraktpolicy). Observera att endast originalkonstverk inkluderar äkthetscertifikat. Tryck i öppen upplaga inkluderar inte äkthetscertifikat.

När en användare av webbplatsen köper en produkt kommer AV Art Sweden AB att skicka ett e-postmeddelande till användaren för att bekräfta köpet och betalningen. Denna e-postbekräftelse kommer att ske automatiskt så att användaren har en bekräftelse på sitt köp och orderuppgifter.

AV Art Sweden AB kan avbryta en försäljning och inte leverera produkter om det är rimligt att göra det och kan ändra eller avbryta tillgängligheten av produkter när som helst efter eget gottfinnande. Om en beställning avbryts kommer all betalning som gjorts för produkterna att återbetalas i sin helhet. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Alla nya beställningar betraktas separat och varje beställning behandlas individuellt.

3. PRISER

AV Art Sweden AB förbehåller sig rätten att bestämma priset på produkterna. AV Art Sweden AB kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla prisinformationen som publiceras på webbplatsen uppdaterad. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera vår webbplats för att få aktuell prisinformation.

Kommer alltid att försöka se till att priserna på webbplatsen är korrekta. Vissa fel i fråga om priser kan dock förekomma från tid till annan, inklusive men inte begränsat till mänskliga fel, mekaniska fel eller liknande. Om ett fel i prissättningen upptäcks kommer kunden att informeras om detta. Möjligheten att bekräfta beställningen på nytt kommer att ges till användaren till det korrekta priset. Användaren har också möjlighet att avbryta beställningen om användaren inte är nöjd med det korrekta pris som meddelats på nämnda produktbeställning.

4. BETALNINGAR

AV Art Sweden AB erbjuder följande betalningsmetoder:

* Kredit- och betalkort (Stripe)
* PayPal
* Klarna (finansiella lösningar eller grambetalningar)

Kunden måste betala det pris som anges på beställningen innan produkten skickas och levereras till kunden. Betalningen kommer att debiteras från ditt kreditkort, betalkort eller PayPal-konto omedelbart när du gör beställningen för den produkt du har köpt. När vi har behandlat en transaktion kommer vi att utfärda ett elektroniskt transaktionskvitto till dig som skickas till den e-postadress du anger.  

Om kunden bestämmer sig för att göra betalningen via Klarnas finansiella lösning eller grambetalningar "överförs" köpet till Klarna och köpet slutförs via Klarna och omfattas av Klarnas egna villkor. Observera att om kunden väljer att göra betalningen via Klarnas finansiella lösning är AV Art Sweden AB inte en del av transaktionen mellan Klarna och kunden och köpprocessen kommer att omfattas av Klarnas villkor.

Din betalningsinformation kommer att behandlas och skyddas med total säkerhet och med det exklusiva syftet att behandla köpet av produkterna. AV Art Sweden AB förbehåller sig rätten att avtala med vilken betalningsplattform som helst som finns tillgänglig på marknaden och som behandlar dina uppgifter i det exklusiva syftet att behandla köpet av produkterna.

5. PRODUKTBESKRIVNINGAR

AV Art Sweden AB försöker vara så korrekt som möjligt. AV Art Sweden AB garanterar dock inte att produktbeskrivningar, produktpriser eller annat innehåll på denna webbplats är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfri. Produktbeskrivningar och bilder kan variera beroende på färgupplösningen på användarens enhetsskärm.

6. COPYRIGHT

AV Art Sweden AB överlåter till kunden alla rättigheter, titlar och intressen i produkterna och bilderna, endast för personligt bruk, exklusive kommersiell licens. Rätten att utnyttja produkten och den kommersiella licensen kan endast ges med skriftligt tillstånd från AV Art Sweden AB. Otillåten användning av bilderna eller otillåten användning utan respektive kommersiell licens kan orsaka ett upphovsrättsbrott och resultera i en rättsprocess, i enlighet med internationell upphovsrättslagstiftning.

Allt material på AV Art Sweden AB, inklusive, men inte begränsat till, namn, logotyper, varumärken, bilder, text, kolumner, grafik, videoklipp, fotografier, illustrationer, konstverk, mjukvara och andra element skyddas av upphovsrätter, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter som ägs och kontrolleras av AV Art Sweden AB eller av tredje part som har licensierat eller på annat sätt tillhandahållit sitt material till plattformen. Du bekräftar och godkänner att allt material på AV Art Sweden AB endast görs tillgängligt för begränsad, icke-kommersiell, personlig användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges här. Inget material får kopieras, reproduceras, återpubliceras, säljas, laddas ner, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt, eller på annat sätt användas för något ändamål, av någon person eller enhet, utan AV Art Sweden AB:s föregående uttryckliga skriftliga tillstånd. Du får inte lägga till, ta bort, förvränga eller på annat sätt ändra materialet. Alla obehöriga försök att ändra något material, att överlista eller kringgå säkerhetsfunktioner eller att använda AV Art Sweden AB eller någon del av materialet för något annat ändamål än det avsedda är strängt förbjudet.


7.KLAINTE OM UPPHOVSRÄTT

AV Art Sweden AB respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att användarna gör detsamma. Om du i god tro anser att material som tillhandahålls på eller i samband med webbplatsen "AV Art Sweden AB" gör intrång på din upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, skicka följande information till:

i. Identifiering av den immateriella rättighet som påstås vara kränkt. Alla relevanta registreringsnummer eller ett uttalande om vem som äger verket bör ingå.

ii. Ett uttalande som specifikt identifierar var det material som gör intrång finns, med tillräckligt detaljerade uppgifter för att AV Art Sweden AB ska kunna hitta det på webbplatsen "AV Art Sweden AB". Observera att det inte är tillräckligt att bara ange en URL på högsta nivå.

iii. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

iv. Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av det påstådda intrångsmaterialet inte är tillåten av rättighetsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag.

v. Ett uttalande av dig, som du gör under ed, om att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

vi. En elektronisk eller fysisk signatur av ägaren till upphovsrätten eller av den person som är bemyndigad att agera på ägarens vägnar.


8. AV ART SWEDEN AB ANSVAR

AV Art Sweden AB ska försäkra beställda produkter till deras värde när de levereras till dig. Kontrollera de levererade produkterna så snart som möjligt efter mottagandet, eftersom vi inte täcker eventuell förlust eller förstörelse i efterhand.

På grund av Internets natur tillhandahåller och underhåller AV Art Sweden AB webbplatsen i befintligt skick och i den mån den är tillgänglig och lovar inte att användningen av webbplatsen kommer att vara oavbruten eller helt felfri. Vi är inte ansvariga gentemot dig om vi inte kan tillhandahålla våra Internettjänster av någon anledning som ligger utanför vår kontroll.

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss och som inte underhålls av oss. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser.

Förutom vad som anges ovan kan vi inte ge några andra garantier, villkor eller andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, och alla sådana villkor är härmed uteslutna i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag.

Du är ansvarig för varje brott mot dessa villkor från din sida, och om du använder webbplatsen i strid med dessa villkor kommer du att vara ansvarig för och kommer att ersätta AV Art Sweden AB för alla förluster eller skador som orsakas som ett resultat.

Dessa villkor ovan ska inte begränsa de rättigheter du kan ha som konsument som inte får uteslutas enligt gällande lag och de ska inte heller utesluta eller begränsa AV Art Sweden AB:s ansvar för dödsfall eller personskador som beror på vårdslöshet eller bedräglig framställning.
AV Art Sweden AB kommer inte att vara ansvarigt för något belopp för underlåtenhet att fullgöra någon förpliktelse enligt detta avtal om sådan underlåtenhet orsakas av oförutsedda händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till Internetavbrott, kommunikationsavbrott, brand, översvämning, krig eller naturkatastrofer.

Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument som är tillgängliga för dig.
Med förbehåll för ovanstående, i den högsta utsträckning som lagen tillåter, utesluter AV Art Sweden AB ansvar för förlust eller skada av något slag hur som helst, inklusive utan begränsning till direkta, indirekta eller följdförluster oavsett om dessa uppstår till följd av problem som du meddelar AV Art Sweden AB eller inte, och AV Art Sweden AB har inget ansvar för att betala pengar som kompensation, inklusive utan begränsning till allt ansvar i samband med:

* Felaktig eller felaktig information på AV Art Sweden AB:s webbplats.

* Om någon person gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter till följd av deras användning av webbplatsen eller någon produkt som köpts via webbplatsen.

* Eventuell förlust eller skada till följd av din användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller till följd av obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data under omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

* Eventuell förlust av vinst, bortkastade utgifter, korruption eller förstörelse av data eller annan förlust som inte är en direkt följd av att vi har gjort något fel.

* Varje belopp eller typ av förlust eller skada på grund av virus eller annan skadlig programvara som kan infektera en användares datorutrustning, programvara, data eller annan egendom som orsakats av personer som får tillgång till eller använder innehåll från webbplatsen, eller från överföringar via e-post eller bilagor som mottagits från AV Art Sweden AB.

* Alla representationer, garantier, villkor och andra villkor som skulle ha gällt om inte detta meddelande hade varit i kraft.

9. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Det innehåll och den information som finns tillgänglig på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, video, kartor, ikoner eller annat material), liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, ägs av eller licensieras till AV Art Sweden AB av tredje part. För allt annat innehåll än ditt innehåll samtycker du till att inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivatverk från, överföra eller sälja eller återförsälja information eller tjänster som erhållits från eller via webbplatsen. Dessutom samtycker du till att inte göra det:

* Använda tjänsterna eller innehållet för något kommersiellt ändamål, annat än de kommersiella ändamål som uttryckligen tillåts enligt detta avtal och som tillhandahålls av AV Art Sweden AB;

* Få tillgång till, övervaka, reproducera, distribuera, överföra, sprida, visa, sälja, licensiera, kopiera eller på annat sätt utnyttja innehållet på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, användning av robotar, spindlar, skrapor eller andra automatiserade medel eller någon manuell process för något ändamål som inte är i enlighet med detta avtal eller utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;

* Vidta någon åtgärd som innebär eller kan innebära, enligt vårt eget gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

* Djuplänka till någon del av webbplatsen för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;

* Försöka ändra, översätta, anpassa, redigera, dekompilera, demontera eller bakåtkompilera programvara som används av AV Art Sweden AB i samband med webbplatsen;

* Undvika, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll;

10. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Genom din användning av "AV Art Sweden AB:s" webbplats och tjänster kan du stöta på länkar till tredje parts webbplatser eller kunna interagera med tredje parts webbplatser. Sådana tredje parter kan ta ut en avgift för användning av visst innehåll eller vissa tjänster som tillhandahålls på eller via deras webbplatser. Du bör därför göra den undersökning som du anser vara nödvändig eller lämplig innan du genomför en transaktion med en tredje part för att avgöra om en avgift kommer att tas ut.

När "AV Art Sweden AB" tillhandahåller information om avgifter för sådant innehåll eller sådana tjänster från tredje part tillhandahålls sådan information endast i bekvämlighets- och informationssyfte. Alla interaktioner med webbplatser och appar från tredje part sker på egen risk. Du bekräftar och godkänner uttryckligen att AV Art Sweden AB inte på något sätt är ansvariga för sådana webbplatser från tredje part.


11. SKADESTÄLLNING

Du samtycker till att försvara och ersätta AV Art Sweden AB och alla deras direktörer, anställda och agenter från och mot alla krav, orsaker till talan, krav, återkrav, återvinningar, förluster, skador, böter, straff eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller natur, inklusive men inte begränsat till rimliga advokat- och bokföringsavgifter, som framförs av tredje part till följd av:

* Ditt brott mot detta avtal eller de dokument som refereras i detta avtal.

* Din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

* Produktköp.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

AV Art Sweden AB tar inget ansvar för misslyckade, partiella eller störda datoröverföringar, för fel på dator, telefon, kabel, nätverk, elektronisk eller internet hårdvara eller mjukvara, fel, anslutningar, tillgänglighet, för handlingar eller underlåtenhet från någon tjänsteleverantör, internettillgänglighet eller tillgänglighet eller för trafikstockningar eller otillåten mänsklig handling, inklusive fel eller misstag.

13. ÄNDRINGAR OCH UPPHÖRANDE

Vi kan ändra webbplatsen och dessa villkor när som helst, efter eget gottfinnande och utan att meddela dig. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om dessa villkor. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner alla ändringar av dessa villkor och alla ändringar ersätter alla tidigare versioner av villkoren. Om inget annat anges här, gäller alla ändringar av dessa villkor för alla användare som träder i kraft. Dessutom kan vi när som helst säga upp avtalet med dig enligt dessa villkor genom att meddela dig skriftligen (inklusive via e-post) eller utan förvarning.‍.

14. PERSONUPPGIFTER

All personlig information som du lägger upp på eller på annat sätt skickar in i samband med köp av produkter kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy. Se vår integritetspolicy.

15. INTEGRATIONSKLAUSEL

Detta avtal tillsammans med sekretesspolicyn och eventuella andra juridiska meddelanden som publiceras av AV Art Sweden AB, ska utgöra hela avtalet mellan dig och AV Art Sweden AB om och reglerar din användning av webbplatsen.

16. RUBRIKER

Rubrikerna är endast till för referensändamål och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver inte på något sätt avsnittets räckvidd eller omfattning. Vår underlåtenhet att agera med avseende på ett brott av dig eller andra avstår inte från vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande brott. Dessa villkor anger hela överenskommelsen och avtalet mellan oss med avseende på ämnet i dem.

17. TVISTER

Du samtycker till att alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor eller brott mot, uppsägning, tillämpning, tolkning eller giltighet av dessa villkor eller användningen av webbplatsen ska lösas genom bindande skiljedomsförfarande mellan dig och AV Art Sweden AB, med undantag för att varje part behåller rätten att väcka en enskild talan i domstol och rätten att söka föreläggande eller annan skälig åtgärd i en domstol med behörig jurisdiktion.

18. SLUTBESTÄMMELSER

Dessa villkor regleras av svensk lag och EU-lagstiftning. Användning av vår webbplats är otillåten i en jurisdiktion som inte ger effekt åt alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan begränsning, denna paragraf.

Vårt utförande av dessa villkor är underställt befintliga lagar och rättsliga processer, och inget i dessa villkor begränsar vår rätt att uppfylla brottsbekämpande eller andra statliga eller rättsliga förfrågningar eller krav som rör din användning av vår webbplats eller information som tillhandahålls till eller samlas in av oss med avseende på sådan användning.

Om någon del av dessa villkor befinns vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar kommer giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte på något sätt att påverkas eller försämras. Vår underlåtenhet eller fördröjning med att tillämpa någon bestämmelse i dessa villkor vid någon tidpunkt innebär inte att vi avstår från vår rätt att tillämpa samma eller någon annan bestämmelse i framtiden.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna.

19. KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor eller funderingar om dessa villkor eller produkterna, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida eller via följande kontaktinformation:

Telefon: +46 (0)72 328 95 10
Info@andreasvarro.com